Căn cứ kế hoạch số 1651/SGDĐT-GDTX ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018;Căn cứ kế hoạch số ...