• Lý Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Ngô Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Huỳnh Thị Thiên Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân